گل رزsm

شعرهای عاشقانه من و تو

گل رزsm

شعرهای عاشقانه من و تو

گل رزsm

دی ماه بود ....یک نگاه ...فقط یک نگاه
یک لحظه .....یک آن ....یک نفس
اونقدر عمیق بود که رفت!
رفت برای همیشه!
به جای دوری نرفت
به قلبمون رفت
به اعماق قلب من و تو .....
فقط یک نگاه.......

بایگانی


646

باز از ان کوچه گذر شد 

ح به م ۹ص..نهار جوجه و  کباب.دوش ح m  .. خواب دوش

شب کتاب و شام  ادامه وضدحال تلفن و عف و پارک و کتاب

746

M کار.خانه خواب .دوش .لوبیا پلو.نهار .کتاب تا۷

پارک.بازار.ملی .ساندویچ

خانه.کتاب.طوری مشکی.حال

846

Mدفتر.۱۱.اب بازی .کتاب

ترافیک و هندوانه. سلام دورادور.جاده.نهار .جوی ابعکس .ائینه . اسپند .گوسفند .کتاب .و ........


  • گل رز

از این روزها مرا جای دگر چیست؟ 

 کجاباشد که دنیایش به رضوان تو ارزد؟


جهانم را گلستان کرده ای تو

گلستانت به رضوانش نبخشم

نخواهم من که رضوان را نخواهم 

تو عرش عاشقانش ...... تو تخت پادشاهی

تو از جانب حق ، خدای عاشقانی

بیا جانم ..... بیا.....جانم فدایت 

که این جان بی تو جانانی ندارد

بیا و جان من بستان که بی تو ،نفس نائی ندارد

تو گرجانم بیایی ،همه جان را نفس در جان تو ریزم

دلم بردی ،نفس را هم به دل بر

که من بی تو دگر جانی ندارم

بیا دل را از تاریکی هجر، نوا ده

نوا آنکه شود جانم به جان  دلبر من 

به انجا که دلم بود و هنوز هست 

ببر با خود دل شیدا و تنهام

که گر باشی دلم شیداس نه تنها

Ms  • گل رز


خارم به پایت می روم    گلی که نازم میکنی

من را بکش از پای خود   اینگونه نازم را نکش

من خارتر از اونیم           که پایت رفته ام

من را بکش از پای خود    پایت زخمی میکنم

خارم که تا قلبت تو را      زخمی زخمی میکنم

نازم مکن اینگونه تو        در تو فروتر می روم

با من نجوا میکنی           کای خار نازک نازمن

گل وجود من زتوست      خارش تو تنها برده ای

بگذار تا این خار تو           در گل خود فرو رود

گل .بی خار نمیشود         گل با خار گل میشود

  • گل رز


اگر ماندیم ......اگر هستیم ......  دلیلش خرد و ناچیز نیست

دلیلش تندی باد   بارش باران   تابش خورشید نیست

تو نرفتی .من نرفتم..پای حرف و دل و عشق و جان ماندیم 

این حرف کمی نیست .....این چیز کمی نیست.......

دلت با من بماندو آسمانی کرد دلم را

دلم بی تو نرفت و هویدا کرد نگاهت را

دلیل ماندگاری من و تو نگاهی بود

که تا عمق دل و جان سوخت ما را

دلم برد و دلت برد و شدیم این

شدیم این دو کبوتر که قفسها رو نمی بینیم

قفسی نیست  حصاری نیست

تو باشی دلم با توست  ...قفس اینجا حصار اینجا نمی بینم

نمی خواهم حصارا ها را که بینم

  • گل رز


دوستت دارم همسر عزیزم

  • گل رز


فدات عشقم


  • گل رز